مته های TG DRILL


# شناسه عنوان تعداد در کارتن قیمت  
1 تیغچه تراش 300*25 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
2 تیغچه تراش 200*20 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
3 تیغچه تراش 200*18 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
4 تیغچه تراش 200*16 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
5 تیغچه تراش 200*12 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
6 تیغچه تراش 200*10 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
7 تیغچه تراش 200*8 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
8 تیغچه تراش 200*6 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
9 تیغچه کونیک 300*20*3*4 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
10 تیغچه کونیک 200*20*2*3 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
11 تیغچه تخت 200*20*5 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
12 تیغچه تخت 200*20*4 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
13 تیغچه تخت 200*20**3 میل تی جی TG ۰ افزودن به سبد خرید
14 مته کبالت 5% سایز 20 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
15 مته کبالت 5% سایز 18.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
16 مته کبالت 5% سایز 18 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
17 مته کبالت 5% سایز 17.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
18 مته کبالت 5% سایز 17 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
19 مته کبالت 5% سایز 16.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
20 مته کبالت 5% سایز 16 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
21 مته کبالت 5% سایز 15.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
22 مته کبالت 5% سایز 15 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
23 مته کبالت 5% سایز 14.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
24 مته کبالت 5% سایز 14 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
25 مته کبالت 5% سایز 13.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
26 مته کبالت 5% سایز 12.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
27 مته کبالت 5% سایز 13 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
28 مته کبالت 5% سایز 12 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
29 مته کبالت 5% سایز11.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
30 مته کبالت 5% سایز 11 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
31 مته کبالت 5% سایز 10.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
32 مته کبالت 5% سایز 9.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
33 مته کبالت 5% سایز 9 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
34 مته کبالت 5% سایز 8.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
35 مته کبالت 5% سایز 8 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
36 مته کبالت 5% سایز 7.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
37 مته کبالت 5% سایز 7 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
38 مته کبالت 5% سایز 6.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
39 مته کبالت 5% سایز 6 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
40 مته کبالت 5% سایز 5.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
41 مته کبالت 5% سایز 4 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
42 مته کبالت 5% سایز 5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
43 مته کبالت 5% سایز 4.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
44 مته کبالت 5% سایز 4.2 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
45 مته کبالت 5% سایز 3.75 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
46 مته کبالت 5% سایز 3.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
47 مته کبالت 5% سایز 3.2 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
48 مته کبالت 5% سایز 3 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
49 مته کبالت 5% سایز 2.5 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
50 مته کبالت 5% سایز 2 تی جی فولی گرند TG HSS din338 ۰ افزودن به سبد خرید
صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | آخرین
> <
کاتالوگ و اطلاعات فنی
در این قسمت می توانید آخرین کاتالوگ، اطلاعات فنی محصولات و جزوات را به صورت فایل فشرده دریافت کنید.
ابزار آلات رونیکس