مته های هلر آلمان heller drill bit


# شناسه عنوان تعداد در کارتن قیمت  
1 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 26-450 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
2 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز24-450 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
3 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 22-450 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
4 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 20-450 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
5 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 18-450 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
6 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 16-450 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
7 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 14-450 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
8 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 12-450 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
9 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 10-460 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
10 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 24-250 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
11 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 22-250 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
12 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 20-250 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
13 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 18-250 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
14 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 16-250 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
15 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 14-250 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
16 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 12-260 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
17 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 10-260 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
18 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 8-260 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
19 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 7-210 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
20 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 14-160 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
21 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 12-160 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
22 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 10-160 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
23 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 8-160 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
24 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 7-160 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
25 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 6-160 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
26 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 4-160 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
27 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 8-110 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
28 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 7-110 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
29 مته چهارشیار بایونیک پرو هلر سایز 4-110 میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
30 مته چهارشیار تریجت سایز 12- 210میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
31 مته چهارشیار تریجت سایز 12- 260میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
32 مته چهارشیار تریجت سایز 10- 260میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
33 مته چهارشیار تریجت سایز 8- 260میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
34 مته چهارشیار تریجت سایز 14- 160میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
35 مته چهارشیار تریجت سایز 12- 160میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
36 مته چهارشیار تریجت سایز 10- 160میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
37 مته چهارشیار تریجت سایز 8- 160میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
38 مته چهارشیار تریجت سایز 7- 160میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
39 مته چهارشیار تریجت سایز 6- 160میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
40 مته چهارشیار تریجت سایز 5- 160میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
41 مته چهارشیار تریجت سایز 8- 110میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
42 مته چهارشیار تریجت سایز6- 110میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
43 مته چهارشیار تریجت سایز 5- 110میلیمتر trijet ۰ افزودن به سبد خرید
44 مته چهارشیار تریجت y-ctter ergo سایز 30-450میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
45 مته چهارشیار تریجت y-ctter ergo سایز28-450میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
46 مته چهارشیار تریجت y-ctter ergo سایز 24-450میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
47 مته چهارشیار تریجت y-ctter ergo سایز 22-450میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
48 مته چهارشیار تریجت y-ctter ergo سایز 20-450میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
49 مته چهارشیار تریجت y-ctter ergo سایز 18-450میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
50 مته چهارشیار تریجت y-ctter ergo سایز 20-300میلیمتر ۰ افزودن به سبد خرید
صفحات: اولین | 1 | 2 | آخرین
> <
کاتالوگ و اطلاعات فنی
در این قسمت می توانید آخرین کاتالوگ، اطلاعات فنی محصولات و جزوات را به صورت فایل فشرده دریافت کنید.
ابزار آلات رونیکس